Menu

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING SILICONENZAAK

Inleiding

1. Bureau Clara Wichmann (hierna te noemen: “Bureau Clara Wichmann”, “wij”, “ons” of “onze”) is een organisatie die strategische procedures steunt en voert om de rechtspositie van Vrouwen+ te verbeteren. U kunt hier meer over lezen in onze statuten.

2. Ten behoeve van de Siliconenzaak/collectieve actie kan Bureau Clara Wichmann gegevens over personen (“(bijzondere) persoonsgegevens”) verwerken. Bureau Clara Wichmann handelt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het adres van Bureau Clara Wichmann is: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam.

3. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Bureau Clara Wichmann met uw persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken ten aanzien van de verschillende categorieën personen;
 • voor welke doeleinden wij die persoonsgegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag;
 • welke rechten deze personen hebben ten aanzien van de gegevens die wij over hen verwerken;
 • met wie er contact kan worden opgenomen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Bureau Clara Wichmann persoonsgegevens verwerkt.

4. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over hoe Bureau Clara Wichmann met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen via: siliconenzaak@clara-wichmann.nl. Wij streven ernaar om binnen één maand op al uw vragen en verzoeken te reageren. Het kan voorkomen dat het ons langer kost dan één maand als uw verzoek complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over een dergelijke vertraging en de reden hiervoor.

Verwerking van persoonsgegevens

5. Bureau Clara Wichmann verwerkt onder meer persoonsgegevens van:

 • personen die deelnemen of bijdragen aan (de voorbereiding van) de Siliconenzaak van Bureau Clara Wichmann;
 • personen die onze website (https://siliconenzaak.nl/) en andere URL’s van de Siliconenzaak bezoeken;
 • personen die ons volgen op sociale media.

Doeleinden en wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

6. Bureau Clara Wichmann verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Wij verwerken de hiervoor genoemde persoonsgegevens daarom alleen als:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene (“uitvoering van de overeenkomst”);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bureau Clara Wichmann rust (“wettelijke plicht”);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bureau Clara Wichmann of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat (“gerechtvaardigd belang”);
 • de betrokkene (expliciete) toestemming heeft gegeven voor de verwerking (“(expliciete)toestemming”).

7. In de onderstaande tabel is voor de persoonsgegevens over personen die deelnemen of bijdragen aan de Siliconenzaak van Bureau Clara Wichmann aangegeven voor welke doeleinden Bureau Clara Wichmann die verwerkt en op grond van welke wettelijke grondslag.

Deelname collectieve actie

Wanneer u deelneemt aan de collectieve actie, verwerken wij ten behoeve van de rechtszaak een aantal persoonsgegevens van u.

 

Persoonsgegevens

 

 

Doeleinden

 

 

Wettelijke grondslag

·  NAW- en andere contactgegevens;

·  Gegevens met betrekking tot de zaak, waaronder persoonsgegevens over uw gezondheid;

·  Alle overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is.

·  Het voeren van de procedure;

·  Het identificeren van de personen die zich hebben aangesloten bij onze actie om er zeker van te zijn dat de deelname uniek is;

·  Het contacteren van en communiceren met onze achterban;

·  Het uitoefenen van een (accountants/notariële) controle;

·  Het uitsturen van updates over de juridische procedure.

·  Uitvoering van de overeenkomst;

·  (Expliciete) toestemming;

·  Wettelijke plicht;

·  Gerechtvaardigd belang.

8. In de onderstaande tabel is voor de persoonsgegevens over personen die onze website en andere URL’s van de Siliconenzaak bezoeken aangegeven voor welke doeleinden Bureau Clara Wichmann die verwerkt en op grond van welke wettelijke grondslag.

Websitebezoekers

Wanneer u onze website (siliconenzaak.nl) bezoekt, kunnen wij een aantal persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens

 

 

Doeleinden


Wettelijke grondslag

 

·  Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om de website van Siliconenzaak te bezoeken en uw locatie;

·  Gegevens over uw bezoek aan onze website;

·  Uw IP-adres (slechts bij het invullen van het contactformulier);

·  Contactinformatie (bij inschrijving voor de nieuwsbrief en/of het contacteren via formulieren op de website).

·  De inhoud van berichten die naar ons worden verstuurd.

·  Het aan u tonen van de website;

·  Het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website;

·  Het verzamelen van contactgegevens voor onze nieuwsbrief;

·  Het onderhouden van contact;

·  Het behandelen van e-mails die via de website zijn verstuurd.

·  Uitvoering van de overeenkomst;

·  Gerechtvaardigd belang;

·  Toestemming.

 

9. In de onderstaande tabel is voor de persoonsgegevens over personen die ons volgen op sociale media aangegeven voor welke doeleinde Bureau Clara Wichmann die verwerkt en op grond van welke wettelijke grondslag.

Sociale media

Wanneer u ons volgt krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens.

 

Persoonsgegevens

 

 

Doeleinden


Wettelijke grondslag

·  Profielgegevens van sociale media.

·  Het kunnen plaatsen en lezen van berichten.

·  Het kunnen onderhouden van contact.

·  Gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens

10. Wij kunnen de persoonsgegevens over personen die deelnemen of bijdragen aan (de voorbereiding van) de door Bureau Clara Wichmann gevoerde Siliconenzaak delen met:

 • bij ons werkzame personen (die betrokken zijn bij de behandeling van de Siliconenzaak);
 • advocaten, wederpartijen, procesfinanciers, verzekeraars, deskundigen, rechtbanken, deurwaarders, notarissen en vergelijkbare partijen;
 • anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

11. Met “bij ons werkzame personen” wordt gedoeld op personeel van Bureau Clara Wichmann.

12. Wij kunnen de persoonsgegevens over personen die onze website en andere URL’s van de Siliconenzaak bezoeken delen met:

 • leveranciers van onze IT-diensten.

Doorgifte naar landen buiten de EER

13. De door Bureau Clara Wichmann ingeschakelde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte (EER), of zij kunnen gebruik maken servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

14. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hier geldende privacy wetgeving. Dat kunnen wij doen door een contract te sluiten met de ontvanger waarvan de inhoud overeenkomt met een voor dat doel goedgekeurd model van de Europese Commissie of een nationale toezichthouder (artikel 46 AVG).

Cookies

15. Bureau Clara Wichmann gebruikt functionele en analytische cookies op de website van Siliconenzaak. Een cookie is een klein bestand dat op een computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de site gemakkelijker maken en de kwaliteit van onze website testen. Naast onze eigen cookies gebruiken we ook cookies van derden (Google Inc., Facebook (Meta) en LinkedIn). Bij het bezoeken van onze site kunt u kiezen welke cookies actief zijn. U kunt uw toestemming hiervoor op elk moment wijzigen of intrekken.

16. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om te verzekeren dat gegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, alleen worden gebruikt om ons inzicht te bieden in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. De gegevens die worden verzameld zijn geanonimiseerd, en daarmee niet gebonden aan uw persoonsgegevens. Het betreft hier slechts informatie over de duur van uw website bezoek en/of de door veel bezochte pagina’s.

Beveiliging

17. Bureau Clara Wichmann neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. De bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op adequate bescherming van uw gegevens.

Bewaartermijnen

18. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt, om te voldoen aan wet- en regelgeving en voor archivering. Bureau Clara Wichmann bewaart de gegevens die worden verwerkt ten behoeve van de Siliconenzaak tot 7 jaar na afloop van de procedure, tenzij het nodig is uw gegevens langer te verzamelen.

19. Voor het opslaan van uw naam en e-mailadres voor het versturen van de digitale nieuwsbrieven en nieuwsbrieven per post worden uw gegevens verwijderd wanneer u zich uitschrijft hiervoor. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan wanneer u maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrief, door een mail te sturen naar siliconenzaak@clara-wichmann.nl of door een brief te sturen aan Postbus 93639, 1090 EC Amsterdam.

 Uw rechten

20. Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om te vragen of wij uw gegevens verwerken en, zo ja, om daarin inzage te verkrijgen;
 • Het recht om rectificatie van uw gegevens te verzoeken wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, en het recht om uw gegevens te laten wissen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
 • Het recht om toestemming voor een verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • Het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; en
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap) wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

21. Bureau Clara Wichmann maakt voor de Siliconenzaak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG.

22. Een verzoek voor de uitoefening van uw rechten kan worden gedaan via siliconenzaak@clara-wichmann.nl. Het kan zijn dat wij extra informatie van u vragen om uw identiteit te controleren, andere voorwaarden en/of niet (volledig) aan uw verzoek (kunnen) voldoen, bijvoorbeeld in verband met de wettelijke bewaartermijnen.

Versie en wijzigingen

23. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2024. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving (via onze website of door u direct te informeren).

Ben jij 1 van de 60.000? Dan hebben we je nu nodig.

Hoe meer vrouwen meedoen, hoe sterker we staan. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook de duizenden andere vrouwen met deze implantaten.

Check hier of jij Allergan implantaten hebt en doe mee. Dan strijden wij voor jouw schadevergoeding.